Стратегічні напрями розвитку БДПУ

Початок нового навчального року – складний і багатоаспектний період у будь-якому закладі освіти. Він включає в себе і підбиття підсумків минулого навчального періоду і визначення завдань на новий. На початку вересня на засіданні Вченої ради ректор університету професор Ігор Богданов висвітлив перспективи подальшої діяльності згідно з пріоритетними напрямками розвитку нашого університету. Зокрема, Ігор Тимофійович акцентував увагу на незмінності місії університету – сприяти модернізації українського суспільства шляхом підготовки конкурентоздатних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, що ґрунтуються на кращих вітчизняних традиціях та інтегровані у світову освіту й науку.

У своїй доповіді очільник університету зазначив такі основні стратегічні напрями: ефективна профорієнтація та формування контингенту студентів; організація та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу; інформатизація університету; працевлаштування випускників; кадрове забезпечення діяльності університету; ефективність наукової діяльності; інтеграція в міжнародний освітній та науковий простір; виховання студентської молоді, розвиток студентського самоврядування; розвиток та збереження матеріально-технічної бази університету.

Кожен з цих напрямів має як певні напрацювання, так і перспективи розвитку, тому доцільно зазначити основні положення виступу ректора перед Вченою радою БДПУ.

Метою напряму «Ефективна профорієнтація та формування контингенту студентів» визначено проведення потужної профорієнтації та формування контингенту студентів відповідно до ліцензованого обсягу згідно з планами прийому на навчання за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб з урахуванням демографічних змін та кон’юнктури ринку праці.

Аналіз динаміки набору з 2017 по 2019 роки продемонстрував, що абсолютно позитивна динаміка спостерігається на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв, що свідчить не лише про вдало проведену профорієнтаційну кампанію, а й ефективно організований навчальний процес. Майже всі інші факультети продемонстрували такі ж показники, як і торік, хоча від’ємна динаміка спостерігається на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр», особливо зі спеціальностей, де потрібно було складати ЗНО з англійської мови. Ректор зауважив на необхідності вживати невідкладних заходів з поліпшення підготовки з іноземної мови, додаткових профорієнтаційних та інших заходів, спрямованих на покращення ситуації з набором.

Напрям «Організація та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу» має на меті організацію освітнього процесу, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує надання якісної освітньої послуги та здобуття студентами, аспірантами, докторантами якісної вищої освіти, сприяє формуванню професійної та наукової компетентностей здобувачів вищої освіти.

Доповідач звернув увагу на зменшення контингенту в 2019 році. У межах університету це складає близько 1 %. Зважаючи на загальноукраїнську ситуацію, де загалом спостерігається більш істотне зменшення, Ігор Тимофійович підкреслив, що ми виглядаємо добре!

Ректор відзначив, що в університеті проводиться потужна профорієнтаційна, виховна, міжнародна діяльність, створені комфортні умови для здобувачів вищої освіти, однак пріоритетним залишається якість навчання.

Викладачі постійно підвищують рівень своєї кваліфікації на стажуваннях та тренінгах – у минулому році це 28 науково-педагогічних працівників, крім того 9 викладачів пройшли стажування за кордоном.

Стратегічний напрям «Інформатизація університету» передбачає виконання ряду завдань – створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища університету, використання в освітньому процесі програмного забезпечення MOODLE, застосування тифло- та сурдозасобів та технологій, супровід web-сайту БДПУ, випуск газети «Університетське слово», діяльність університетської телестудії.

У 2019 році придбано 40 комплектів комп’ютерної техніки на майже півмільйона гривень, а також обладнання для освітнього процесу на 261 тис грн.

До кінця року буде встановлено мультимедійне обладнання для навчального процесу на суму близько 300 тис грн.

    «Працевлаштування випускників» – ще один стратегічний напрям. 210 магістрів навчалися за державним замовленням, 201 з них працевлаштовані (96 %), що свідчить про підготовку конкурентоспроможних фахівців для ринку праці.

   «Кадрове забезпечення діяльності університету». У 2019 році було запроваджено конкурсну систему для працівників. «Вважаємо це дієвим інструментом кадрової політики та виконання актуальних завдань діяльності університету», – зазначив ректор. У 58 осіб закінчився контракт, десяти особам подовжено контракт без конкурсу. З 43-х осіб, що були допущені до конкурсу, пройшли за конкурсом 36 осіб.

На сьогодні в БДПУ функціонують 22 кафедри. З 249 працівників (77 % жінок, 23 % чоловіків) – 169 є кандидатами наук (з них 78 % жінки, 22% чоловіки), 41 – доктор наук (63 % жінки і 37 % чоловіки) і 39 – без наукового ступеня.

Успішно працює Рада ветеранів, яку очолює Геннадій Шилкін.

   Наглядова рада, до складу якої входять Микола Шут, Сергій Соболєв, Наталія Власова, Сергій Валентиров, Ігор Балута, Максим Міщенко, Григорій Патей, Володимир Чепурний, Микола Шостак, постійно контролює процес навчання та здійснює нагляд за управлінням майном, закупівлею обладнання та устаткування, сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку університету.

   «Ефективність наукової діяльності» – стратегічний напрям, який реалізується в БДПУ доволі успішно. Функціонують 8 наукових шкіл (керівники: професори Валерій Кідалов, Ольга Новик, Костянтин Баханов, Володимир Котляр, Вікторія Зарва, Ігор Лиман, Василь Крижко, Павло Захарченко). У минулому році захищено 6 докторських (Олена Кривильова, Олена Ярова, Світлана Хатунцева, Володимир Нищета, Ірина Барбашова) та 6 кандидатських дисертацій (Юрій Смаковський, Ольга Донченко, Тетяна Ніконенко, Анастасія Попова, Альона Дяденчук, Світлана Жваненко). Вчені звання доцентів отримали 6 викладачів (Наталя Цибуляк, Інна Пащенко, Надія Щербакова, Анжеліка Лесик, Сергій Онищенко, Тетяна Розумна). Iндекс Хірша БДПУ згідно з базою даних Scopus підвищився до 10.

На 1 вересня 2019 р. в аспірантурі і докторантурі навчаються 36 аспірантів та троє докторантів, працюють вчені ради із захисту докторських (Д 18.092.01 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) та кандидатських дисертацій (К.18.092.02 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство); здійснюються держбюджетні дослідження (Ігор Рогозін – «Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки», Юрій Єфименко – «Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу», Яна Сичікова – «Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічнобезпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми»); проводяться всеукраїнські та міжнародні наукові та науково-практичні конференції; виходять друком два фахові видання «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки», «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки». Серед завдань – сприяти включенню фахових видань до міжнародних науковометричних баз.

Потужно розвивається студентська наука – цього року 21 студент став переможцем або призером наукових конкурсів та олімпіад.

   «Інтеграція в міжнародний освітній та науковий простір». У звітному році БДПУ продовжив плідну міжнародну співпрацю в рамках договорів, підписаних з освітніми та академічними інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Латвії, Малайзії, Білорусі, Грузії, Румунії, Казахстану, Словаччини та Чехії.

Як зазначив Ігор Богданов, в університеті «функціонує 124 договори з 25 країнами світу. Крім цього, відбуваються закордонні стажування студентів, беремо участь у міжнародних виставках, семінарах, гостинно зустрічаємо делегації високопосадовців ЄС, здійснюємо двосторонні візити. Продовжується співпраця з фондом імені Катерини Ковшевич».

   «Виховання студентської молоді. Розвиток студентського самоврядування». Для виховання гармонійної, всебічно розвиненої та високоосвіченої особистості в університеті ведеться постійна робота національно-патріотичного спрямування, створюються умови для розвитку і прояву здібностей і талантів студентської молоді через залучення їх до участі в роботі гуртків, спортивних секцій, художніх колективів.

У БДПУ створено всі необхідні умови для ефективного розвитку студентського самоврядування. До складу вченої ради університету та конференції трудового колективу входить 15% студентів. Студенти є членами стипендіальних комісій та комісії з поселення в гуртожиток.

Традиційними є Українські вечорниці, які третій рік поспіль проводить доц. Марина Богданова, успішно діють студентські творчі колективи – «Золотий гомін», «Хуртовина», «МарЛен» та інші. Два роки поспіль гуманітарно-економічний факультет проводить масштабний History fest. Щорічно відбуваються студентська спартакіада, турнір КВК на Кубок ректора, концерти художньої самодіяльності, до яких залучені студенти усіх факультетів нашого закладу вищої освіти.

Для реалізації напряму «Розвиток та збереження матеріально-технічної бази університету» слід забезпечити сприятливі і безпечні умови праці і навчання, ефективне використання матеріалів, енергоресурсів, безпечної та надійної експлуатації будівель, провести модернізацію комп’ютерного забезпечення навчальних аудиторій та робочих місць, забезпечити архітектурну доступність університету як передумови реалізації інклюзивної освіти, працювати над відновленням архітектурних пам’яток державного та місцевого значення, розбудовою інфраструктури студентського дозвілля залучати додаткові джерел для потреб розвитку та утримання матеріально-технічної бази.

Вже в цьому році зроблено чимало. Зокрема,

 • завершено капітальний ремонт замощення подвір’я 1-му, 1-А корпусу;
 • встановлені енергоефективні вікна в 1-му та 2-му корпусах (тепер у цих корпусах всі вікна замінені);
 • повністю відремонтовано систему опалення головного корпусу; систему каналізації в 5-му корпусі;
 • завершено ремонт санвузлів в 1-А корпусі, до кінця року буде відремонтовано санвузли на 2-му та 3-му поверхах 5-Б корпусу;
 • встановлено арт-об’єкт «Дерево знань»;
 • виконано проекти та отримано позитивні експертні висновки для капітальних ремонтів спортивної зали (вул. Пушкіна), фасаду корпусу 5-Б. До кінця цього року плануємо розпочати роботи на цих обєктах;
 • замовлено проекти утеплення та опорядження фасаду корпусу 1-А та власної міні-котельні;
 • упродовж вересня вийдемо на процедуру тендерної закупівлі робіт з добудови навчального корпусу 1-Б.

Наприкінці промови ректор побажав усьому колективу плідного та творчого навчального року 2019–2020.

Юлія Мельнікова, головний редактор «Університетського слова»
Світлини Дар’ї Демченко

 

 


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print