Захист курсових робіт з «Історії зарубіжної літератури»

13 грудня на Андрія на кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства відбувся захист курсових робіт студентів 3-го курсу спеціальності 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська).

Комісія у складі професорки Софії Філоненко та доценток Ганни Табакової, Ольги Боговін працювала в режимі онлайн на платформі Zoom.

Відповідно до робочого навчального плану студенти 3-го року навчання виконували наукове дослідження з дисципліни «Історія зарубіжної літератури». Головною домінантою написання курсової роботи є принцип науковості, який полягає у тому, що зміст дослідження має бути повністю узгодженим із сучасними науковими розвідками. Крім того, курсова робота повинна відповідати вимогам актуальності та практичної цінності. Тому при написанні курсових робіт студенти разом із аналізом сучасної наукової літератури використовували й матеріали власної дослідницької діяльності.

Доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, канд. філ. н, доц. Ганна Табакова у вступному слові наголосила, що написання та захист курсової роботи дозволяють студентам не лише поглибити свої теоретичні знання з цієї дисципліни, а й сформувати навички самостійної наукової роботи. Студенти також мали змогу оволодіти методикою побудови та проведення літературознавчих досліджень з використанням інструментарію сучасних методологій; набути досвіду, отримати навички формулювання власних теоретичних і практичних висновків з теми дослідження.

Під час захисту курсових робіт студенти 3-го курсу представили власні наукові доробки з різних актуальних питань сучасної літературознавчої науки: теорія традиційних сюжетів, трансформація образів артуріани, семіотика речі, готичний детектив, інтермедіальні студії та ін. Для аналізу було обрано тексти переважно англомовних авторів у оригіналі.

Члени комісії зауважили високий рівень сформованості у студентів основних компетентностей згідно навчальної програми курсової роботи з історії зарубіжної літератури. Молоді учені продемонстрували здатність до збирання й аналізу, систематизації та дослідження літературних фактів, перекладу та інтерпретації тексту; вільного оперування спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.

Публічний захист наукового дослідження був орієнтований на розвиток власної активної та відповідальної професійної позиції студентів, а також став своєрідним способом підготовки до написання наукових тез та статей за темою наукового дослідження.

За матеріалами кафедри української та зарубіжної літератури


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print