Бінарні лекції для здобувачів вищої освіти ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) як одна з сучасних форм проведення занять

Ідея проведення бінарної лекції для студентів 1-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) студентами-магістрантами обумовлена програмою виробничої практики, які на рівні бакалаврату вивчали курс «Теорія музики та сольфеджіо» як професійно-орієнтовану дисципліну, а отримані ґрунтовні знання зі спеціальності дозволили ширше і глибше розкрити загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання як базову основу міжпредметної та міжособистісної комунікації. Саме ці аспекти в підготовці майбутнього вчителя і викладача музичного мистецтва займають не останнє місце.

«Бінарна лекція» (від лат. Binarius – такий, що складається із двох частин) – це сучасна форма проведення лекції, що полягає у викладі матеріалу декількома лекторами, які взаємодоповнюють один одного. Розкриваючи одну і ту ж тему, вони ведуть дискусію між собою та залучають до обговорення аудиторію.

Тож, 10 листопада 2020 року доцентка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Віра БУРНАЗОВА разом зі студенткою І курсу спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) освітнього ступеня магістр Оленою ЙОВБАК провели бінарну лекцію для першокурсників освітнього ступеня бакалавр, які здобувають освіту за ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова).

Лекцію було проведено із застосуванням дистанційних технологій, таких як чат-заняття, які проводились синхронно, коли всі учасники мали одночасний доступ до чату та дистанційна лекція на платформі Zoom і перевірка завдання проходила на платформі Moodle.

На лекції використовувались такі інноваційні методи роботи, як:

  • метод активізуючих запитань з метою активізації мислення студентів під час лекції та задля можливості кожному студенту мислено відповісти на питання та перевірити свої знання;
  • метод навмисної помилки використовувався для посилення прагнення студентів до навчальної інформації, де активізуюча помилка включає механізм мислення студентів для опрацювання навчальної інформації в процесі спільного знаходження помилки;
  • метод візуалізації дозволиввикористати презентацію до лекційного матеріалу з метою сприяння не тільки більш успішному сприйняттю і запам’ятовуванню навчального матеріалу, але й активізації розумової діяльності студентів, глибшого проникнення в сутність досліджуваних явищ;
  • метод лінгвізації дозволив засвоїти музичну термінологію англійською мовою, що підвищує якість знань англійської мови за професійним спрямуванням та полегшує подальше практичне її використання в професійних осередках.

На лекції були присутні студенти-магістранти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін доценти Павло КОСЕНКО та Світлана СЕРГІЄНКО.

Студентам першого курсу, які вивчають освітню компоненту «Теорія музики та сольфеджіо», було цікаво почути своїх старших колег та уявити себе на їх місці через кілька років.

Доцентка Віра Бурназова

Магістрантка 1 курсу Олена Йовбак


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print