Науковий урожай філологів

  Літо-2019 виявилося плідним на творчі наукові здобутки для викладачів кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій: вийшли друком дві монографії (автори – д. філол.н., проф. Новик  О.П., к. філол. н., доц. Журавльова С.С.), два навчальні посібники (автори: д. пед. наук, доц. Яровою О. Б. (кафедра іноземних мов і методики викладання) та к. філол. наук., доц. Співак І. Е. (кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства); радою факультету рекомендований для друку навчальний посібник «Теорія літератури», підготовлений д. філол. н., проф. Зарвою В. А., навчальний посібник «Методика викладання зарубіжної літератури», підготовлений к. філол. н., доц. Співак І. Е.).

У монографії О. Новик «Оригінальність традиційності» (Бердянськ : БДПУ, 2019. 177 с.) поєднано матеріали дослідження різножанрових літературних творів крізь призму побутування традиції в культурі. Адресована вченим, студентам-філологам, усім, хто цікавиться історією літератури, дослідженням поетики тексту. Складається з трьох розділів: «Образи та сюжети: оригінальне перепрочитання як складова поетики тексту», «Трансформація жанру, наративу і простору», «Філософська проекція буття в художній прозі зарубіжних авторів». У монографії зібрано мозаїку характеристики художніх текстів різних епох, у кожному фрагменті інтерпретується твір у річищі літературного процесу, із залученням проблем традиції послуговування мотивами, образами давнього письменства, розглянуто імагологічну складову та поетикальні особливості окремих текстів. Значна частина матеріалу публікувалася раніше в наукових збірниках та журналах, матеріалах конференцій, наразі все це поєднано в одну книгу, що є авторським баченням традиції в літературі.

У монографії С. Журавльової «Агіографічна поезія українського бароко» (Мелітополь: Видавничий будинок мелітопольської міської друкарні, 2019. 176 с.) досліджуються генеза й жанрові ознаки української агіографічної поезії ХVІІ–ХVІІІ ст. на прикладі поетичних збірок «Żywoty świętych…» та «Lutnia Apollinowa…» архієп. Лазаря Барановича, житійних епіграм митр. Варлаама Ясинського та свт. Димитрія Туптала, книги віршованих житій «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича. Чільне місце приділене рецепції феноменів мучеництва й чуда в агіографічній поезії митців києво-чернігівської літературної школи та аскетичній парадигмі книги «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича. Агіографічні вірші архієп. Лазаря Барановича, митр. Варлаама Ясинського, свтт. Димитрія Туптала та Іоана Максимовича аналізуються в контексті української літератури другої половини XVII – початку ХVIІI ст., простежується їхній зв’язок з Біблією, агіографією, творами отців Церкви та іспанських містиків. Видання може бути корисним для студентів, аспірантів, викладачів-філологів.

Навчально-методичний посібник «Програма педагогічної практики та методичні рекомендації для студентів-філологів» було укладено д. пед. наук, доцентом Яровою О. Б. (кафедра іноземних мов і методики викладання) та к. філол. наук., доцентом Співак І. Е. (кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства).

Програма навчальної та виробничої педагогічної практики з іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури рекомендована студентам освітнього ступеня «бакалавр» (денна та заочна форма), які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.02 Мова і література (англійська).

Структурою програми передбачені завдання, зміст педагогічної практики, обов’язки й права студентів-практикантів, перелік документів, що подаються керівникові та методисту, правила та порядок захисту, критерії оцінювання педагогічної практики. Викладені рекомендації орієнтують студентів у плануванні, проведенні й аналізі сучасного уроку англійської мови та зарубіжної літератури. Додатки містять зразки оформлення звітної документації та методичних розробок уроків англійської мови і зарубіжної літератури.

Програма та методичні рекомендації розраховані на студентів факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету й викладачів-керівників навчальною та виробничою педагогічною практикою.

Навчальний посібник «Історія зарубіжної літератури. Античність» (видання друге, доповнене) укладений к. філол. наук, доц. Александровою Г.О. Видання розраховане на вивчення студентами факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. Матеріал подається в хронологічній послідовності відповідно до традиційної періодизації грецької та римської літератур. Це сприяє формуванню системності набутих знань, надає змогу порівняти процеси розвитку двох літератур, встановити спільне та відмінне у культурі греків та римлян.

Навчальний посібник «Історія зарубіжної літератури. Античність» включає програму навчальної дисципліни, зміст аудиторної та самостійної роботи, таблиці-схеми періодизації античної літератури, перелік художніх текстів, обов’язкових для прочитання, список рекомендованої літератури, контрольні питання, крилаті вислови, словник давньогрецьких та давньоримських міфологічних імен, словник термінів – довідник основних понять курсу, розділ «Антична література в європейському живописі», де представлені репродукції картин всесвітньовідомих митців.

Радіючи успіхам колег, бажаємо нам усім нових наукових досягнень.

Валентина Школа, доц. кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print