Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»

У лютому 2020 року відбулося розширене засідання кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ з обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021–2025 роки.

На засіданні були присутні члени робочої групи з розробки ОПП «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», викладачі кафедри, здобувачі вищої освіти денної та заочної форм навчання, вчителі біології та основ здоров’я закладів загальної середньої освіти.

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми здійснювалося в оffline та оnline режимах. Зі вступним словом до здобувачів вищої освіти звернулась завідувач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, доктор педагогічних наук, професор Світлана Хатунцева, яка розповіла про систематичну і планомірну роботу робочої групи та професорсько-викладацького складу щодо модернізації та оновлення змісту освітньо-професійної програми відповідно до сучасних вимог забезпечення якості вищої освіти.

Гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Світлана Кара виступила перед присутніми з пропозиціями щодо оновлення змісту ОПП відповідно до прийнятого у грудні 2020 р. професійного стандарту за професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти»; ознайомила з рецензіями-відгуками зовнішніх стейкхолдерів.

У ході зустрічі здобувачами вищої освіти жваво обговорювалися зміст і структура ОПП, перелік освітніх компонентів, програмні компетентності та результати навчання; особливості проходження навчальних та виробничих практик; інформаційне, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпеченняреалізації програми; придатність до працевлаштування та можливості щодо подальшого продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Стейхолдери закладів загальної середньої освіти – вчителі біології та основ здоров’я – акцентували увагу на важливості практичної підготовки як одного з важливих засобів забезпечення ефективності та якості підготовки майбутніх учителів.

Учасниками засідання було визначено, що реалізація оновленої освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» дозволить забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання та набути відповідних програмних компетентностей зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Наприкінці зустрічі учасниками розширеного засідання кафедри було прийнято рішення рекомендувати до затвердження на вченій раді факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини та університету оновлену освітньо-професійну програму «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ольга Баришнікова,

здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»  БДПУ 

Світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print