Особливості визнання неформальної освіти здобувачів освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта у процесі опанування фаховими методиками

У Бердянському державному педагогічному університеті на факультеті на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (деканка – Людмила Коваль) важливим компонентом опануванням фаховими методиками початкової освіти майбутніми учителями початкової школи є здобуття неформальної освіти.

До сфери неформального навчання, що реалізується в межах фахових методик початкової освіти (зокрема курсів «Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі», «Методика навчання музичного мистецтва в початковій школі», викладачка – доцентка катедри початкової освіти Катерина Степанюк), включено онлайн курси, спрямовані на формування soft skills, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи в Новій українській школі, дотримання академічної доброчесності, запобігання булінгу в закладах освіти.
Серед розмаїття курсів майбутні учителі початкової школи найчастіше обирають такі: студію онлайн освіти EdEra, платформи Prometheus та Дистанційну академію. Курси у більшості безкоштовні та мають доступ до матеріалів 24/7, що забезпечує можливість їх проходження майбутніми учителями у зручний час. Додаткове ознайомлення із Державним стандартом початкової освіти, методиками компетентнісного навчання в Новій українській школі, нейропсихологією здобувачів початкової освіти, протидією булінгу в початковій школі дозволяє сформувати готовність у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до успішного проходження виробничої практики зі спеціальності.
Отримані результати навчання у неформальній освіті зараховуються майбутнім учителям початкової школи при формуванні підсумкової рейтингової оцінки з курсів «Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі», «Методика навчання музичного мистецтва в початковій школі». Процедура визнання результатів неформальної освіти з кожної освітньої компоненти детально зазначено в силабусах, а сертифікати здобувачів з кожного курсу представлені на віртуальних дошках Padlet (https://uk.padlet.com/katerinastepanyk/79yuwxsycr0tky4m, https://uk.padlet.com/katerinastepanyk/s8lie6zks0asnz8d ).
Неформальна освіта є самостійно мотивованим видом підвищення кваліфікації. Він пов’язаний зі свідомим вибором особистістю курсів, спрямованих на саморозвиток і професійне вдосконалення, формування загальних та фахових компетеностей у майбутніх учителів початкової школи, формування готовності до педагогічної діяльності в Новій українській школі.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print