Поєднання навчання і науково-дослідної роботи на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

У Бердянському державному педагогічному університеті традиційно у травні з нагоди Дня науки підбиваються підсумки наукової діяльності за минулий рік, нагороджуються кращі науковці і окреслюються перспективи подальших наукових досліджень. Співробітники кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації також підбили підсумки наукової діяльності за поточний навчальний рік.

Усі викладачі кафедри брали активну участь у конференціях, вебінарах, науково-методичних платформах на всеукраїнському та міжнародному рівнях з проблем професійної підготовки майбутніх учителів біології, здоров’я людини, вчителів-реабілітологів, фахівців з фізичної реабілітації (ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді» (Бердянськ, 12-14 вересня 2019 р.); Міжнародна науково-практична конференції «Організація та управління у сфері послуг» (присвячена 5-річчю співробітництва Вищої школи управління і адміністрації в Ополє та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 35-річчю факультету фізичного виховання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та 65-річчю факультету фізичного виховання Центрально українського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, 8 травня 2020 р.); ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами» (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Факультет спеціальної та інклюзивної освіти, ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», 14-15 травня 2020 р.); VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференції «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості». – (Слов’янськ, 2019.); ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 22-23 квітня 2020 р.) тощо. Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації публікують результати своїх досліджень в фахових виданнях та в журналах, що індексуються в наукометричних базах (Web of Science). Співробітники кафедри брали участь у науково-дослідній роботі на тему «Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми», яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Серед напрямів наукової діяльності членів кафедри спільна науково-практична діяльність зі здобувачами освітньо-професійних програм. Навчання за освітньо-професійними програмами передбачає міцний зв’язок з науковою діяльністю завдяки таким аспектам: 1) У викладанні переважної більшості фахових ОК використовуються форми і методи навчання, засновані на дослідженнях. Для здобувачів освітньо-професійних програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Фізична реабілітація» базовий науково-дослідницький компонент впроваджується вже з молодших курсів, починаючи під час вивчення ОК «Основи наукових досліджень», яка спрямована на формування методологічної культури мислення учителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі, на формування у здобувачів умінь щодо планування, організації, проведення та оформлення результатів наукового дослідження. 2) Самостійному виконанню здобувачами курсових робіт. Сприятливі умови для цього створює виробнича практика, під час проходження якої завданням кожного здобувача є опанування експериментальними методами для формування уміння планувати та проводити експеримент з використанням тих чи інших методів. Апробація результатів курсових робіт здобувачів вищої освіти відбувається під час їх захисту.

Результати наукових пошуків здобувачів презентуються у форматі круглих столів, виступів на студентських конференціях (на щорічному засіданні наукової секції «Актуальні проблеми біології та здоров’я людини» у рамках Фестивалю науки БДПУ), публікації статей і тез доповідей (у періодичному виданні Збірник наукових тез наукових доповідей студентів БДПУ – https://bdpu.org.ua/opportunities/conferences/zbirnyk-tez/), конкурсів наукових робіт, студентських олімпіад. Це дає здобувачам вищої освіти можливість вчитися аргументувати, переконувати та оприлюднювати результати своїх досліджень. Так, студентка освітньо-професійної програми «Біологія, здоров’я людини. Фізична реабілітація» Олександра Корвегіна взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація професійної підготовки фахівців в області природничо-наукової освіти», яку організували представники факультету природознавства Білоруського державного педагогічного університету. Для участі у заочному етапі конференції Олександра Корвегіна представила доповідь на тему «Науково-методичні аспекти підготовки вчителів біології», підготовлену під керівництвом к.пед.н., доц. Світлани Книш. У своїй доповіді Олександра звернула увагу на необхідність удосконалення підготовки вчителів природничого циклу, зокрема біології, наповнення її новими формами, методами і технологіями.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм залучені до реалізації комплексної теми кафедри «Формування професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації» та індивідуальних тем досліджень викладачів. Окрім того, для здобувачів освіти за відповідною освітньо-професійною програмою функціонують студентські наукові гуртки: «Сучасні оздоровчі технології», метою якого є залучення здобувачів закладів вищої освіти до застосування сучасних оздоровчих технологій; «Формування культури здоров’я студентської молоді», «Формування здорового способу життя студентської молоді», метою яких є залучення здобувачів ВНЗ до формування свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я; «Реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку», напрям роботи якого – комплексний підхід в реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, види, методи, технології реабілітації; «Охорона здоров’я та фізична реабілітація», метою якого є залучення здібних і талановитих здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності з питань спортивної медицина та фізичної реабілітації.  

Підготовка конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в галузі освіти/педагогіки або в процесі навчання передбачає застосування набутих знань зі здоров’я людини та теорії освіти. Забезпеченню конкурентоспроможності в соціально-детермінованій діяльності фахівців з різними групами отримувачів освітніх/реабілітаційних послуг сприяє, наприклад, поєднання вивчення ОК «Реабілітаційні технології при вадах розвитку у дітей» з розробкою викладачем теми «Іпотерапія як терапевтична технологія реабілітації дітей з вадами розвитку» та науково прикладним дослідженням «Застосування іпотерапії у хворих на дитячий церебральний параліч», виконане здобувачкою ВО Примак Євгенією та взяла участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

На кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації проводяться науково-методичні семінари, присвячені сучасним тенденціям навчання біології, основ здоров’я, технологіям реабілітації та здоров’язбереження. Наукові проекти здобувачів та науково-педагогічних працівників отримують підтримку стейкхолдерів (КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» та ін.). Також викладачі оновлюють зміст освітніх компонент, використовуючи найновіші практики у відповідній галузі, знання які здобуті в неформальній освіті (вебінари, семінари, курси, тренінги тощо).  

Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації ФФКСЗЛ БДПУ
Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print