Постійний діалог зі здобувачами вищої освіти як запорука досконалості освітньо-професійної програми

Студентоцентрований підхід розглядає здобувача вищої освіти як суб’єкта з власними унікальними інтересами, потребами і досвідом, спроможного бути самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу. Цей підхід передбачає участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти.

Так, у квітні відбулася онлайн-зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» Ірини Шиманович зі здобувачами другого рівня вищої освіти, які навчаються за цією програмою. Події такого формату є систематичними у контексті оновлення змісту освітньо-професійної програми відповідно до сучасних вимог забезпечення якості вищої освіти.

Ірина Шиманович приділила увагу переліку та обсягу обов’язкових і вибіркових компонентів освітньої програми, їх структурній і логічній побудові, що сприятиме наданню системних та якісних знань і забезпечить формування в здобувачів вищої освіти професійних компетентностей.

Здобувачі вищої освіти активно долучилися до обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» на 2021–2022 н. р., зокрема, перспектив програми та переліку обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів. Також учасники зустрічі висловили власні погляди на навчання за другим рівнем вищої освіти, поділилися побажаннями та рекомендаціями стосовно освітнього процесу, виступили з пропозиціями щодо вдосконалення освітньо-професійної програми та її змісту.

Взаємодія та співпраця між викладацькою і студентською спільнотами, спільне обговорення змісту та компонентів освітньої програми, врахування позицій і потреб здобувачів вищої освіти є запорукою покращення якості освіти.

За матеріалами кафедри

іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print