Тенденції розвитку спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини): історія розроблення освітньо-професійних програм, їх впровадження, цілі та унікальність

Підготовку фахівців за напрямом «Здоров’я людини» у Бердянському державному педагогічному університеті розпочато з 2011 року. На той час ця спеціальність мала шифр 6.010203 «Здоров’я людини», а випускники після виконання всіх необхідних вимог освітньо-професійної програми отримували кваліфікацію фахівця з фізичної реабілітації, вчителя основ здоров’я, згідно до діючої на той час Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра».

У 2015 р. постановою Кабінету міністрів України від 29.04.2015 №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», цей перелік було оновлено. Відтоді попередні постанови про напрями та спеціальності втратили чинність, а в новому списку галузей знань і спеціальностей з’явився новий шифр 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями). Цей новий перелік предметних спеціалізацій, згідно Наказу МОН України № 506 від 12.05.2016, включав шифр 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини), а також давав можливість ЗВО, окрім предметної спеціалізації, здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття другої спеціальності (спеціалізації), до цього переліку входила і спеціалізація «фізична реабілітація».

Наказом МОН України від 12.10.2017 №1368 предметну спеціалізацію 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) виключають, а предметну спеціалізацію 014.05 Середня освіта (Біологія) змінюють на 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Це стало підставою для ліцензування в БДПУ в 2018 році нової спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Наразі підготовку здобувачів за цими спеціальностями здійснює кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, на якій функціонують освітньо-професійні програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» і «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», випускники яких отримують професійну кваліфікацію вчителя закладу загальної середньої освіти з предметної спеціалізації біологія та здоров’я людини, вчителя-реабілітолога.

Ідея започаткування цих ОПП пов’язана з тим, що в Україні у даний час спостерігається досить напружена демографічна ситуація, коли темпи скорочення населення є стрімкими серед країн Європи. Смертність в Україні за даними Держкомстату тільки за 2017 р. склала 574,123 тис. осіб, а кількість  новонароджених 363,987 тис., що призвело до природного скорочення (–210,1 тис. осіб) населення. Станом на 2017 р. чисельність дітей віком до18 років в Україні становила 7,614 млн. осіб, що дорівнює 17,8% загальної чисельності населення країни. За період з 1990 по 2017 рр. чисельність дитячого населення України скоротилася на 5,691 млн. осіб (на 42,7%). За даними МОН України 36% учнів шкіл мають низький рівень фізичного здоров’я, 34% – нижчий за середній, 23% – середній, 7% – вище середнього і лише1% – високий. Серед учнів закладів загальної середньої освіти у 50% спостерігаються функціональні відхилення в діяльності різних систем організму: серцево–судинної системи – 26%, нервово-психічні розлади – 33%, захворювання органів травлення – 17% та ендокринної системи – 10% школярів. Згідно висновків, які роблять науковці, особливої уваги потребує стан здоров’я дітей віком від 10 до18 років, адже саме вони найближчим часом будуть формувати репродуктивний ресурс нашої держави.

Що стосується Запорізької області, то статистика виглядає наступним чином:

загальна кількість дитячого населення на 2017 рік становила 307956 осіб (дітей до 18 років), з яких дошкільного віку – 125328 осіб та шкільного віку – 182628. У зазначений період перебувало на диспансерному обліку 37527 дітей із порушеннями розвитку (13786 дошкільного віку, 23741 шкільного віку) або 12% від загальної кількості дітей по Запорізькій області. За нозологіями це: діти з порушеннями зору – 4924 осіб; діти з порушеннями слуху – 1842 осіб; діти з порушеннями функції опорно-рухового апарату – 11158 осіб; діти з тяжкими порушеннями мовлення – 3060 осіб; з РДА – 380 осіб; з інтелектуальними порушеннями – 4531 осіб; із ЗПР – 8481 осіб; з труднощами розвитку – 3151 осіб.

З огляду на цю ситуацію та потреби ринку праці з цієї спеціальності (014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) і була сформована проектна група для розробки і започаткування ОПП «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» з ліцензійним обсягом 50 осіб, 30 – денної та 20 – заочної форми навчання. Випускники цієї спеціальності по закінченні ОПП отримають диплом БДПУ встановленого зразка, який надасть їм право працювати в якості:

вчителів біології та основ здоров’я

 • закладів загальної середньої освіти, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів;
 • закладів позакласної та позашкільної роботи з учнями загальноосвітніх та спеціалізованих закладів освіти (ліцеїв, гімназій), студентами коледжів, технікумів;

вчителів-реабілітологів

 • інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти;
 • шкіл-інтернатів для дітей з дефектами розвитку;
 • дитячих будинків-інтернатів;
 • дитячих закладів корекційного типу;
 • центрів інклюзивної освіти;
 • центрів медико-соціальної реабілітації дітей;

консультантів з питань здорового способу життя

 • фізкультурно-оздоровчих центрів (фітнес-клубів);
 • спортивно-оздоровчих дитячих таборів;
 • оздоровчо-реабілітаційних центрів;
 • громадських і державних органів управління у сфері фізичної культури та здоров’я людини.

Мета освітньо-професійної програми – підготовка конкурентноспроможного фахівця з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, зорієнтованого на самостійну педагогічну діяльність та безперервну фахову самоосвіту, здатного розв’язувати комплексні діагностичні, реабілітаційні, консультативно-просвітницькі проблеми у сфері загальної середньої освіти, що передбачає застосування певних теорій та методів психолого-педагогічної, корекційно-реабілітаційної та дослідницької діяльності.

Особливістю ОПП «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» є формування в здобувачів вищої освіти загальних та спеціальних (фахових) компетентностей вчителя основ здоров’я для закладів загальної середньої освіти та вчителя-реабілітолога для сфери інклюзивної освіти з позиції системного, компетентнісного, студентоцентованого та індивідуально-зорієнтованого підходів навчання. Також, особливість програми полягає в її спрямованості на практичну підготовку здобувачів вищої освіти до вирішення прикладних завдань і передбачає проходження різних видів практики з базових спеціалізованих напрямків педагогічної діяльності вчителя основ здоров’я, вчителя-реабілітолога. Крім того, в Україні ще велика кількість малокомплектних шкіл, тому отримання додаткової спеціалізації теж відповідає тенденціям ринку праці.

Популярність цієї спеціальності та освітньо-професійних програм «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» в майбутніх абітурієнтів безсумнівна, адже на сьогодні наш Запорізький край і Україна в цілому, як ніколи зацікавлені у фахівцях відповідного профілю.

Колектив кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації ФФКСЗЛ БДПУ


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print