Залучення здобувачів вищої освіти до перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Логопедія. Спеціальна психологія»

Фінальна заліково-екзаменаційна сесія здобувачів вищої освіти 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта видалася дуже насиченою не тільки аудиторними заняттями – лекціями, семінарськими, практичними заняттями, захистом практики, звітностями, а й різними незвичними для студентів заходами.

Одним із них було залучення здобувачів вищої освіти до перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Логопедія. Спеціальна психологія», яке відбувалося не вперше і було вже знайоме майбутнім випускникам. Такий захід є вагомим, оскільки сьогодні актуальне розроблення і впровадження нових освітніх програм, в основу яких має бути покладено компетентнісний підхід як сучасну парадигму розвитку освіти та основу студентоцентрованого навчання.

Здобувачі-практики відмітили, що в суспільстві професія вчителя-логопеда є значущою, адже діяльність цього фахівця спрямована на подолання мовленнєвих порушень у дітей, що забезпечує їм успішне навчання у школі та соціалізацію в оточуючому світі, а, отже, і затребуваною на ринку освітніх послуг. Фахівець зі спеціальної педагогіки достатньою мірою обізнаний із закономірностями психофізичного розвитку та особливостями організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

З позиції практиків, знаючи потрібне чітке бачення реальної моделі майбутнього фахівця спеціальної освіти, зазначаючи, що кінцевою метою є підготовка конкурентоспроможного фахівця, визначаючи потреби ринку освітніх корекційних послуг, які є затребуваними серед батьків на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, було висунуто пропозиції щодо удосконалення ОПП «Логопедія. Спеціальна психологія», оновлення освітніх компонентів навчального плану, змін змісту і структури професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда та покращання програмних результатів навчання.

Отже, перед закладами вищої освіти постає завдання реагування на потреби працедавців і, відповідно, розроблення таких освітніх програм, які б враховували нові реалії і вимоги до конкурентоспроможних фахівців.

Завідувачка кафедри прикладної психології та логопедії, доцент Олена РЕВУЦЬКА


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print