БДПУ об’єднує науковців різних країн

  19-20 вересня 2019 року на базі факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ проходила VIІ Міжнародна науково-практична конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”. Науковий форум за традицією зібрав у стінах університету знаних фахівців, освітян, молодих дослідників з різних куточків України, які опікуються проблемами сучасної природничої, технологічної і комп’ютерної освіти. Такі зустрічі організовуються вже всьоме і є вкрай важливим, як в особистісному, так і загальному аспектах, оскільки сприяють не тільки науковому спілкуванню, обміну ідеями, досвідом і результатами наукових досліджень, але й встановленню тісних зв’язків, пошуку єдиного консолідованого підходу у розв’язанні актуальних проблем відповідних освітніх галузей, підготовці кваліфікованих фахівців-педагогів нової генерації. До оргкомітету конференції надійшло 246 заяв і матеріалів від представників 38 науково-дослідних, науково-виробничих установ, вищих закладів освіти України, Польщі, Словаччини, Малайзії, Мексики та 7 закладів загальної середньої освіти України. Серед них – 44 доктори наук, професори, 105 – кандидати наук, доценти, докторанти, 97 – асистенти, викладачі, аспіранти і здобувачі, учителі загальноосвітніх шкіл, студенти, магістранти.

У роботі конференції безпосередню участь взяли 77 осіб, які представляли Національну академію педагогічних наук України, Академію наук вищої школи України, вищі та загальноосвітні навчальні заклади. Робота конференції проходила у форматі пленарного засідання, двох тематичних секцій, підсумкового круглого столу. До початку роботи конференції було видано і надано всім очним учасникам програму, збірник тез та відповідні сертифікати.

На пленарному засіданні учасників конференції вітали: проректор з науково-педагогічної роботи університету, кандидат філологічних наук, доцент В.М.Ліпич; декан факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти, доктор педагогічних наук, професор В.І.Жигірь.

З великою увагою і зацікавленістю учасники конференції сприйняли пленарну доповідь академіка НАПН України, члена президії НАПН України, доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри загальної та прикладної фізики НПУ імені М.П.Драгоманова М.І.Шута “Підготовка вчителя фізики в умовах кризи природничої освіти в Україні”. Зокрема, наголошувалося на важливості і невідкладності розв’язання проблем, що мають загальнодержавне і суспільне значення: забезпечення інтеграції освітньої і наукової складових у діяльності педагогічних університетів як потужного чинника удосконалення якості вищої освіти,  необхідної  умови професійної підготовки сучасних фахівців-педагогів; повернення фізико-технічної освіти на гідні позиції; збільшення обсягу державного замовлення на спеціальності “Середня освіта (фізика)”, “Середня освіта (математика)”, “Середня освіта (трудове навчання і технології)”, оскільки це безпосередньо впливає на успішність соціально-економічних перетворень в країні, кадрову ситуацію відповідних галузей економіки, систему підготовки педагогічних кадрів для Нової української школи, загальнокультурний і світоглядний настрій у суспільстві.

Висвітленню досвіду успішної організації науково-дослідної роботи майбутніх фахівців-педагогів на базі наукового центру НПУ імені М.Драгоманова були присвячені доповіді докторів педагогічних наук, професорів Л.Ю.Благодаренко і А.В.Касперського. Актуальним питанням і перспективам розвитку технологічної освіти були присвячені доповіді: декана інженерно-педагогічного факультету  НПУ імені М.П.Драгоманова професора Д.Е.Кільдерова; доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, декана факультету технологій і дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Короленка В.П.Титаренко; доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методики технологічної освіти ПНПУ ім. В.Короленка А.Ю.Цини. Підвищений інтерес і жваву дискусію викликали доповіді доктора педагогічних наук, професора Запорізького національного університету О.І.Іваницького (“Проблема розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів природничих предметів”); доктора педагогічних наук, професора КЗ “Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради А.І.Павленка (“Методи типології і класифікації у фізичних дослідженнях і дидактиці фізики”);  доктора фізико-математичних наук, професора БДПУ В.В.Кідалова (“Інноваційні будівельні матеріали, що перетворюють вологість повітря  в електричну енергію для будинків з нульовим споживанням енергії”).

Представлена у пленарних доповідях інформація стала предметом подальшого обговорення під час секційних засідань, що проходили за напрямами:

  • актуальні проблеми сучасної природничої і технологічної освіти;
  • інноваційні технології у викладанні фізико-математичних дисциплін;
  • забезпечення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної і технологічної освіти;
  • проблеми використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів.

  На основі обговорень виступів доповідачів на заключному засіданні учасниками конференції було прийнято ухвалу та акцентовано увагу на невідкладності розв’язання актуальних проблем сучасної природничої і технологічної освіти в Україні, які непокоять суспільство і педагогічну громадськість. Учасники конференції відзначили її високий науковий рівень, вдалий підбір доповідей і характер їх обговорення, загальну організацію і гостинність організаторів та особливо перебування на Азовському морі у мальовничому, сонячному Бердянську.

 

Олександр Школа, доктор педагогічних наук, доцент
кафедри фізики та методики навчання фізики,
голова організаційного комітету конференції

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print