Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва є науково-дослідна робота, яка дозволяє реалізувати у ході виробничої педагогічної практики набуті під час вивчення дисциплін професійно-практичної підготовки загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання здобувачів вищої освіти, передбачених змістом ОПП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) та продемонструвати уміння їх імплементувати у практичну діяльність.

Так 9-го травня 2024 року на кафедрі ТМНМД відбувся захист курсових робіт з ОК «Методика проведення уроків інтегрованого курсу «Мистецтво» та музичного мистецтва у ЗЗСО із застосуванням англомовного контенту» здобувачів вищої освіти групи 404мм-з заочної форми навчання.

Цікава й актуальна тематика досліджень, уміння працювати із першоджерелами в інтернет-просторі, аналізувати їх, робити висновки, застосовувати на практиці інноваційні педагогічні технології, методи інтеграції музичного мистецтва з іншими видами мистецтв, у тому числі й з англійською мовою, формами, прийомами викладання музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтва» із застосуванням англійської мови; вдосконалення знань англомовної професійної термінології, умінь користуватися граматичними формами й конструкціями в усному та писемному англійському мовленні у ході проведення уроку музичного мистецтва за програмами НУШ в ЗЗСО – усі ці необхідні та вкрай важливі здобутки продемонстровали науково-творчий потенціал здобувачів під час захисту.

Результати наукових досліджень були представлені у вигляді презентацій та змістовних доповідей здобувачів вищої освіти. А відповіді на запитання членів комісії засвідчили ґрунтовне володіння проблематикою робіт та вміння самостійно вирішувати поставлені у роботі завдання.

Здатність досліджувати, аналізувати, аргументувати, робити висновки та демонструвати на практиці отримані програмні результати навчання здобувачами вищої освіти ОПП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) є підтвердженням сформованих професійних компетентностей сучасного вчителя музичного мистецтва, який володіє й інтегрує англійську мову в освітній процес.

Результати наукових досліджень здобувачі вищої освіти мали також можливість анонсувати у ході роботи І Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво та мистецька освіта у європейському соціокультурному просторі» та опублікувати у збірнику матеріалів конференції.

Вітаємо здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з успішним захистом курсових робіт і бажаємо вдалого складання підсумкової атестації.

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print