Науковий форУм У БДПУ

16-17 вересня 2021 року на базі факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ проходила VIІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”. Співорганізаторами конференції стали: Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Вища технічна школа в Катовіце (Польща), Заслужений автономний університет Пуебла (Мексика), Університет прикладних наук Йоаннеум (Австрія). Науковий форум за традицією зібрав знаних фахівців, освітян, молодих дослідників з різних куточків України, які опікуються проблемами сучасної природничої, технологічної і комп’ютерної освіти.

До оргкомітетуконференції надійшло загалом 167 заяв і матеріалів від представників 35 науково-дослідних установ і закладів вищої освіти України, Австрії, Польщі, Мексики та 9 закладів загальної середньої освіти України. Серед них: 27 – від докторів наук, професорів; 76 – кандидатів наук, доцентів, докторантів; 64 – асистентів, викладачів, аспірантів і здобувачів, вчителів ЗЗСО, студентів. У роботі конференції, яка проходила в очно-дистанційному форматі,  безпосередню участь брало 48 осіб, які представляли НАПН України, Академію наук вищої школи України, заклади вищої і загальної середньої освіти. Робота конференції проходила у форматі пленарного і секційного засідань, а також підсумкового круглого столу.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ В.І.Жигірь. З великою увагою і зацікавленістю учасники конференції сприйняли пленарну доповідь академіка НАПН України, члена президії НАПН України, доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри загальної та прикладної фізики НПУ імені М.П.Драгоманова М.І.ШутаНаукові школи як основа збереження надбань і традицій української освіти”. Зокрема, наголошувалося на важливості і невідкладності розв’язання проблем, що мають загальнодержавне значення:

 • збереження і примноження традицій вітчизняних наукових шкіл як неформальних творчих об’єднань дослідників, які не тільки продукують нові ідеї і рішення актуальних наукових проблем, але й забезпечують підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, формують інтелектуальний потенціал нашої держави, сприяють підвищенню рівня та якості сучасної педагогічної освіти;
 • забезпечення інтеграції освітньої і наукової складових у діяльності педагогічних університетів як потужного чинника удосконалення якості вищої освіти,  необхідної  умови якісної підготовки сучасних фахівців-педагогів;
 • повернення фізико-технічної освіти на гідні позиції, зокрема збільшення обсягу державного замовлення на відповідні спеціальності педагогічних вишів, що безпосередньо впливає на успішність соціально-економічних перетворень в країні, кадровий потенціал відповідних галузей економіки, загальнокультурний і світоглядний настрій у суспільстві.

Значний інтерес в учасників конференції у контексті обговорюваної проблеми викликала доповідь “Діяльність наукової школи академіка Миколи Івановича Шута” докторки педагогічних наук, професорки кафедри загальної та прикладної фізики НПУ імені М.П.Драгоманова Л.Ю.Благодаренко.

Актуальним питанням і перспективам розвитку природничої і технологічної освіти були присвячені доповіді: доктора педагогічних наук, професора кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університетту імені В.Гнатюка Р.М.Горбатюка (“Особливості організації інформаційного освітнього середовища у підготовці майбутніх фахівців професійної освіти”); докторки педагогічних наук, професорки, заслуженого працівника освіти України, декана факультету технологій і дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка В.П.Титаренко (“Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій в Україні”); докторки педагогічних наук, професорки, завідувачки кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А.Макаренка О.С.Чашечникової (“Проблема формування педагога-дослідника”); докторки педагогічних наук, доцентки кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій БДПУ О.А.Кривільової (“Майстер-клас як форма ефективного професійного навчання майбутніх інженерів-педагогів”); доктора педагогічних наук, професора кафедри фізики та методики навчання фізики БДПУ О.В.Школи (“Навчання теоретичної фізики в педагогічному університеті на основі системно-діяльнісного підходу”).

Представлена у пленарних доповідях інформація стала предметом подальшого обговорення під час об’єднаного секційного засідання, що включав такі напрями:

 • актуальні проблеми сучасної природничої і технологічної освіти;
 • інноваційні технології у викладанні фізико-математичних дисциплін;
 • забезпечення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти;
 • проблеми використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів.

За результатами обговорень виступів доповідачів на заключному засіданні учасниками конференції було прийнято ухвалу та акцентовано увагу на невідкладності розв’язання актуальних проблем сучасної природничої, технологічної і комп’ютерної освіти в Україні, які непокоять суспільство і педагогічну громадськість. Учасники конференції відзначили її високий науковий рівень, вдалий підбір доповідей і характер їх обговорення, загальну організацію і гостинність організаторів та особливо перебування на Азовському морі у мальовничому, сонячному Бердянську.

Голова організаційного комітету конференції                         О.В.Школа


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print