Про академічну доброчесність на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Закон України «Про освіту» формалізує види порушень академічної доброчесності, які є єдиними для всіх рівнів освіти. До них належить академічний плагіат, фальсифікації, самоплагіат, фабрикації, списування, обман хабарництво, необ’єктивне оцінювання. У документі зазначається, що наукової доброчесності мають дотримуватися науково-педагогічні та наукові працівники, а також здобувачі освіти.

У нашому навчальному закладі застосування засад і правил наукової етики, моральних принципів і загальних етичних норм у відносинах між представниками університетської спільноти регулює «Положення про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» .

Під академічною доброчесністю розуміють сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової/творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових/творчих досягнень.

Навчання студентів академічного письма має починатися з моменту їх вступу за ЗВО, незважаючи на те, що процес цей тривалий та складний. Така підготовка має включати в себе розуміння принципів цього виду роботи (чесно визнавати свої помилки, відповідально ставитися до навчання та дослідження, використовувати лише перевірені данні, уникати плагіату, належним чином цитувати роботи інших авторів), знайомство з небажаними прийомами підготовки письмових робіт, які суперечать означеним принципам.

Навчити цінностей доброчесності молоде покоління вчителів належить викладачам шляхом цитування першоджерел, включення відповідних видів роботи у самостійну та інші види роботи студентів, залучення здобувачів освіти до обговорення етичних норм на різних рівнях – від академічної групи до загальноуніверситетського, проведення тематичних заходів, присвячених академічній доброчесності, розробки та впровадження відповідних курсів або модулів, знайомство з інструментами, які дозволяють визначити наявність плагіату. Бердянський державний педагогічний університет з цією метою використовує різні сучасні антиплагіатні системи, зокрема «StrikePlagiarism», які дають можливість здійснити якісний аналіз тексту на предмет запозичень з інших джерел. Із особливостями роботи цієї платформи викладачі та студенти факультету мали змогу ознайомитися у рамках загальноуніверситетського вебінару.

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації повсякчасно наголошують на дотриманні означених норм та вдосконаленні навичок академічного письма як у повсякденній навчальний діяльності, так і у виховній роботі зі студентами. Про необхідність дотримання норм академічної доброчесності йдеться у освітньо-професійних програмах за спеціальностями  014 Середня освіта (Здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), методичних рекомендаціях до написання курсових робіт, проходження навчальної та виробничої практик.

Руслана Попова, здобувачка першого (бакалаврського) рівня ВО зі спеціальності 014 Середня освіта факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини

Світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print