Взаємодія між студентами під час дистанційного навчання

Одним із викликів дистанційного навчання є пошук інструментів, які дозволяють зберігати взаємодію не тільки між викладачем і студентами, а й організувати ефективну співпрацю між студентами. Важливість групової роботи в умовах вимушеної самоізоляції зростає, оскільки така робота не тільки дозволяє організувати процес взаємонавчання та розвитку soft skills, але й сприяє розвитку психологічної стійкості, формує та підтримує почуття єдності, мотивує до навчання.

Викладачі кафедри прикладної психології та логопедії залежно від конкретних цілей та результатів навчання здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта прагнуть організовувати взаємодію студент-студент задля роботи над спільними проєктами, розв’язанням кейсів тощо.

Так, під час вивчення дисципліни «Логопедія» студенти працюють у групах над аналізом письмових робіт дітей із дисграфією (платформа Zoom, функція розподілу на окремі віртуальні кімнати), що дозволяє на дистанційній основі продовжувати опанування теоретичними знаннями з логопедії, формування вмінь аналізувати письмові роботи дітей, виявляти основні дисграфічні помилки, систематизувати та узагальнювати отримані результати, обробляти та аналізувати інформацію; формулювати логічні висновки. Робота в парах застосовується для перевірки на помилковість суджень під час опанування курсу «Логопедія» (платформа Zoom, функція розподілу на окремі віртуальні кімнати), що дозволяє не тільки перевірити попередньо засвоєні знання, а й сприяє їх застосуванню у вирішенні проблеми виховання і навчання осіб із порушеннями мовлення, розвитку критичності мислення та формування здатності відстоювати власні переконання (викладачі – к. пед. н., доц. Ганна ЛОПАТІНА, к. пед. н., ас. Ганна МИЦИК).

Робота в мікро-групах під час опанування курсу «Психокорекційна робота з агресивними дітьми» (платформа Zoom, функція розподілу на окремі віртуальні кімнати) працюють на створення кейсів на матеріалі випадків з практики за схемою. Після обговорення підгрупи обмінюються кейсами та пропонують свої варіанти вирішення діагностичного завдання для надання допомоги клієнту (викладач – к. психол. н., ст. викл. Тетяна СУЩИНСЬКА).

У рамках дисципліни «Психологія педагогічна» здобувачі вищої освіти об’єднуються в пари задля роботи над спільним проєктом «Ідеальний педагог», що дозволяє віддалено проаналізувати особливості педагогічної діяльності та особистості педагога як організатора освітнього процесу, спонукає до рефлексії (ресурс Padlet) (викладач – к. психол. н., доц. Наталя ЦИБУЛЯК).

Під час вивчення дисципліни «Спеціальна дошкільна педагогіка» робота в мікро-групах (платформа Zoom, функція розподілу на окремі віртуальні кімнати) із застосуванням прийомів «Фішбоун», «Песимісти і оптимісти», «Дерево рішень» дозволяє здобувачам при вирішенні освітніх та науково-методичних завдань активізувати попередньо засвоєні знання в галузі спеціальної освіти, розвинути культуру мовлення під час співпраці в мікро-групах, розвинути навички роботи в групі для вирішення проблеми та налагоджувати ефективну міжособистісну взаємодію, розвинути здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань очільника мікро-груп (викладачі – к. пед. н., доц. Євгенія ЛИНДІНА, к. пед. н., ас. Ганна МИЦИК).

Робота в парах застосовується на дисципліні «Психокорекція з практикумом» задля відпрацювання навичок проведення індивідуальної психокорекції в парах (психолог-клієнт) в онлайн-режимі (платформа Zoom, функція розподілу на окремі віртуальні кімнати). Це дозволяє студентам адаптувати методи психокорекції до умов взаємодії в дистанційному форматі, при цьому викладач виступає в ролі супервізора. Завдяки такій дистанційній роботі забезпечується формування здатності до особистісно-зорієнтованого педагогічного спілкування, формується уміння надавати рекомендації клієнтам щодо оптимальних шляхів вирішення проблемних ситуацій, а також здатності розрізняти специфіку використання різних психокорекційних методів у процесі психокорекції, організовувати та здійснювати корекцію пізнавальної та емоційно-особистісної сфер людини у різні вікові періоди (викладач – к. психол. н., ст. викл. Тетяна СУЩИНСЬКА).

Під час опанування дисципліни «Психологія дитяча» здобувачі вищої освіти об’єднуються в мікро-групи задля роботи над спільним проєктом «Психологічний портрет дитини» (ресурс Padlet). Це дозволяє віддалено систематизувати психологічні особливості дитини різного віку, а також сприяє розвитку навичок роботи в групі для вирішення проблеми та налагодження ефективної міжособистісної взаємодії (викладач – к. психол. н., доц. Наталя ЦИБУЛЯК).

У рамках дисципліни «Психологія соціалізації та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами» здобувачі вищої освіти працювали у підгрупах задля порівняння своїх думок і припущень з іншими, обговорення та обмін емоціями (метод «Сторітеллінг»,платформа Stories that move). Під час цього дистанційного заняття вдалося проаналізувати те, як Я сприймаю себе та інших, поглянути на розмаїття як природну та притаманну світу особливість. Це дозволило з’ясувати, яким чином робляться припущення, яку роль відіграють упередження та стереотипи, унікальність, і як це впливає на процес соціалізації та соціальної адаптації (викладач – к. психол. н., доц. Ольга СЕРБОВА).

Вивчення навчальних дисциплін «Лопедичний масаж та гімнастика» та «Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення» відбувається синхронно та асинхронно. Так, студенти групами складають програми масажу, індивідуальні плани реабілітації, аналізують відеоматеріали (ресурс Padlet), а також закріплюють набуті знання під час розв’язання кейсів (викладач – к. пед. н., доц. Ганна ЛОПАТІНА).

У рамках дисципліни «Організація та планування логопедичної роботи» здобувачі вищої освіти, працюючи у парах, розробляли та виготовляли макет логопедичного кабінету з застосуванням ресурсу Prezі, а потім мали змогу на занятті презентувати, обговорювати та визначити позивні і не дуже вдалі сторони. І як результат визначились із грамотним та безпечним зонуванням та матеріально-технічним забезпеченням логопедичного пункту при закладах освіти (викладач – ст. викл. Наталія АНАСТАСОВА).

Під час вивчення дисципліни «Діагностика та корекція розладів аутичного спектру» робота в мікро-групах задля співвіднесення проявів поведінки дітей з РАС (ситуації) з симптоматикою розладу, а також розгляд кейсів консультування батьків щодо проблем дитини з РАС формує здатність співпрацювати з батьками дітей та/або особами, які їх заміняють, спеціалістами інших галузей, дотримуючись у своїй діяльності толерантності, культури спілкування, його способів та форм, вербальних і невербальних засобів (платформа Zoom, функція розподілу на окремі віртуальні кімнати) (викладач – к. психол. н., доц. Ольга СЕРБОВА).

Дійсно, організація та підтримка взаємодії між студентами під час дистанційного навчання є складною проблемою. Проте, її можна розв’язувати із застосуванням дистанційних технологій, зберігаючи якість освітнього процесу та досягаючи програмних результатів навчання.

За матеріалами кафедри прикладної психології та логопедії


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print