Зустріч викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ зі стейкхолдерами

У вересні відбулося чергове обговорення освітньо-професійних програм «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», зокрема з директоркою Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Бердянської міської ради Тетяною Владиславівною Малуєвою та окреслено перспективи на майбутнє.

Під час зустрічі було зауважено, що освітньо-професійні програми включають певний перелік освітніх компонент, які спрямовані на формування в майбутніх учителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів загальних та фахових компетентностей. Наголошено, що освітні компоненти «Інклюзивна освіта», «Здоров’язберігаючі педагогічні технології», «Реабілітаційні технології при вадах розвитку у дітей», «Психологічний супровід в реабілітації з основами психофізіології», «Реабілітаційні технології при порушеннях опорно-рухового апарату» сприяють формуванню таких компетентностей як: здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці корекційно-реабілітаційної роботи; здатність розробляти та супроводжувати індивідуальні оздоровчі програми, надавати реабілітаційні послуги в межах сформованих компетентностей для дітей, які мають вади розвитку; здатність працювати в команді; здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці корекційно-реабілітаційної роботи; здатність розробляти та супроводжувати індивідуальні оздоровчі програми, надавати реабілітаційні послуги в межах сформованих компетентностей для дітей, які мають вади розвитку. Освітньо-професійні програми спрямовані на підготовку висококваліфікованих учителів біології, основ здоров’я, вчителів-реабілітологів. У програмах передбачені складники професійної компетентності, які чітко відповідають результатам навчання. Зауважено, що особливо важливим, є можливість вибору здобувачами вищої освіти дисциплін відповідно до їхніх уподобань і потреб ринку праці. Наголошено, що освітні компоненти «Педагогічна майстерність», «Освітнє право», «Заповідна справа», сприятимуть формуванню таких компетентностей як: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя; працювати в команді; застосовувати знання у практичних ситуаціях; діяти на основі етичних міркувань; здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Зазначено, що зміст проаналізованих освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів сприяє забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам стейкхолдерів. Щиро дякуємо за співпрацю!

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print