Обговорення можливостей удосоконалення освітньо-професійної програми «Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація» зі здобувачами

Удосконалення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота – завдання, що постійно перебуває у полі зору кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти.

Щорічно, гаранти освітньо-професійних програм, де кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти є випусковою, ініціюють різні заходи,  спрямовані на створення умов для внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в межах спеціальності 231 Соціальна робота.

З метою удосконалення ОПП «Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація», яка була вперше запущена в освітній процес у 2023-2024 н.р., гарантом освітньо-професійної програми була ініційована зустріч із здобувачами м13 СР-з зі спеціальності 231 Соціальна робота, які навчаються на цій програмі.

Передувало зустрічі заповнення та аналіз анкети щодо актуальності програми, різних освітніх компонентів, пропозицій з громадського обговорення різними категоріями зацікавлених осіб від здобувачів до роботодавців. Отриманий фідбек був проаналізований та систематизований задля обговорення можливих змін у освітньо-професійній програмі з метою її удосконалення зважаючи на отриманий освітній досвід здобувачів та пропозиції.

У ході зустрічі зі здобувачами була ще раз обговорена доцільність кожної освітньої компоненти з урахуванням поточних потреб сектору соціальної роботи та актуальних соціальних проблем, досвіду виробничої практики та власного досвіду професійної діяльності здобувачів, які у своїй більшості є практикуючими фахівцями у сфері соціально-психологічної реабілітації різних категорій осіб, груп та громад, які постраждали від війни.

В рамках обговорення, здобувачі висловили пропозиції щодо збільшення правового блоку вивчення проблем, пов’язаних із реабілітацією постраждалих від війни, які було вирішено включити до ОК «Поствоєнна соціальна підтримка та адвокація». Також, було висловлено побажання щодо збільшення кредитів на вивчення освітньої компоненти «Методологія наукової та грантово-проєктної діяльності», оскільки здобувачі потребують більш глибоких знань пов’язаних із управлінням соціальними та дослідницькими проектами в соціальній сфері. Збільшення кредитів стало можливим шляхом пропозиції здобувачів щодо виключення з плану ОК «Технології соціально-психологічної реабілітації», окремі теми якої здобувачі запропонували включити в ОК «Соціальна реабілітація» та «Психологічна реабілітація» задля вивчення більш точково напрямів і технологій реабілітації в контексті актуальних потреб сучасного суспільства. Виключення дисципліни «Технології соціально-психологічної реабілітації» з навчального плану було обгрунтовано  перекриттям змісту цієї дисципліни з темами, які вже розглядалися в курсах «Соціальна реабілітація» та «Психологічна реабілітація» та інших більш вузькоспеціалізованих ОК. Це дало можливість збалансувати освітній процес, уникнувши повторення і зосередившись на глибшому та більш спеціалізованому вивченні ключових аспектів реабілітації.

Також, здобувачі висловили свої побажання щодо включення окремих тем у вже наявні освітні компоненти, пов’язані із особливостями роботи  з втратою, корекцією адиктивних станів, та інноваційних підходів до соціальної та психологічної реабілітації. Ці пропозиції будуть обов’язково враховані при оновлені програм та навчально-методичних коплексів на новий навчальний рік.

Відповідно до зібраної інформації, шляхом обговорення із групою забезпечення ОПП «Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація» та узгодженням із результатами опитування Ради роботодавців спеціальності 231 Соціальна робота, пропозиції здобувачів були погоджені та, відповідно, внесені до оновленої програми.

Оскільки, саме через діалог з усіма зацікавленими сторонами та їх активне включення у процес оновлення освітньо-професійних програм може бути забезпечено актуальність те релевантність змісту навчання відповідно до сучасних викликів та потреб ринку праці. Оновлення програми “Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація” стало відображенням потреб роботодавців та здобувачів, зорієнтованих на глибше засвоєння правових аспектів реабілітації та розширення компетенцій у науковій та проєктній діяльності. Виключення та інтеграція деяких освітніх компонент забезпечило оптимізацію освітнього процесу, уникнення дублювання змісту, та зосередження на спеціалізованих практичних навичках, які є критично важливими для майбутньої професійної діяльності здобувачів.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print