Формування культури здоров’я студентської молоді

У травні 2023 року в Бердянському державному педагогічному університеті на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «Формування культури здоров’я студентської молоді» (науковий керівник: д.пед.н., проф. Хатунцева С.М.). Одним із пріоритетних завдань роботи гуртка є формування у здобувачів вищої освіти свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я.

Робота у науковому гуртку «Формування культури здоров’я студентської молоді» є формою науково-дослідної роботи студентів у позанавчальний час. Цей науковий гурток є творчим колективом здобувачів вищої освіти, об’єднаний з метою формування в них систематизованих навичок наукової діяльності та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науки і науково-технічного прогресу та для забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців. У своїй діяльності студентський науковий гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом. План роботи студентського наукового гуртка та основні напрямки наукових досліджень розроблено відповідно до науково-дослідної тематики кафедри: «Теоретичні та методичні засади створення здоров’язбережувального освітнього середовища» (0122U000292).

Основними завданнями студентського наукового гуртка «Формування культури здоров’я студентської молоді» є: організація науково-дослідної роботи студентів; поглиблене вивчення студентами обраної теми; залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, воркшопах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах; сприяння участі студентів у міжнародних проєктах; ознайомлення з методикою планування й проведення експерименту; апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях; налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях; сприяння формуванню здібностей застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності. У своїй діяльності члени студентського наукового гуртка групи керуються нормами наукової і професійної етики, академічної доброчесності.

Наукова робота гуртківців відповідає таким основним вимогам: актуальність досліджуваної теми; наявність елементів новизни дослідження, недопустимість плагіату; теоретична або практична спрямованість дослідження; використання сучасних джерел; наявність аналізу нормативно-методичної бази із теми дослідження; застосування сучасної методології наукових досліджень; формування проблемних питань, висновків і пропозицій з теми дослідження.

Робота у науковому гуртку «Формування культури здоров’я студентської молоді» сприяє: формуванню творчого професійного мислення; розвитку особистісного потенціалу; забезпеченню єдності та комплексності освітнього процесу; створенню передумов для реалізації студентами своїх індивідуальних здібностей. Така форма наукової діяльності студентів реалізується за умови співпраці із викладачами закладу вищої освіти.

Найбільший інтерес молоді викликали такі питання: ключові поняття формування культури здоров’я студентської молоді; забезпечення безбар’єрного доступу дітям з особливими освітніми потребами до здоров’язбережувального середовища; самовдосконалення майбутніх фахівців в процесі вивчення предметів оздоровчого спрямування; індивідуалізація та диференціація навчання; формування культури здоров’я здобувачів вищої освіти; форми і методи роботи вчителя біології, основ здоров’я, асистента вчителя-реабілітолога; методика викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»; формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі фізичної культури і спорту; патологія периферичної нервової системи; проблеми забезпечення безбар’єрного доступу до здоров’язбережувального освітнього середовища тощо.

Науково-дослідна робота студентів – один із найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців. Результатом роботи гуртка є написання і публікація наукових доповідей студентів та участь у Всеукраїнському фестивалі науки в БДПУ, публікації наукових тез, здобуття сертифікатів, виступи на семінарах, наукових конференціях різних рівнів. Така робота сприяє формуванню навичок наукового пошуку та забезпечує глибше розуміння закономірностей збереження та примноження здоров’я.

Доктор педагогічних наук, професор
кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації
Бердянського державного педагогічного університету
Світлана Хатунцева
Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print