ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція на факультеті ФМКТО

21-22 вересня 2023 року на базі факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ у дистанційному форматі відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”. Співорганізаторами конференції стали: Національна академія педагогічних наук України, Український державний університет імені М.П. Драгоманова. Науковий форум за традицією зібрав знаних фахівців, освітян, молодих дослідників і здобувачів з різних куточків України, які опікуються проблемами сучасної природничої, комп’ютерної і технологічної освіти.

До оргкомітетуконференції надійшло 112 матеріалів від представників 24 науково-дослідних установ, закладів вищої і загальної середньої освіти України. Серед них: 39 – від докторів наук, професорів; 50 – кандидатів наук, доцентів, докторантів; 23 – асистентів, викладачів, аспірантів, вчителів, здобувачів. У роботі конференції безпосередню участь брало 57 осіб, більша половина з яких у статусі докторів наук, професорів представляли НАПН України, Академію наук вищої школи України, заклади вищої освіти. Незважаючи  складні обставини сучасного життя робота конференції традиційно проходила у форматі пленарного і секційного засідань, а також підсумкового круглого столу.

Із вітальними словами до учасників конференції звернулися: член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор БДПУ І.Т.Богданов;докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету ФМКТО В.І.Жигірь. З великою увагою і зацікавленістю учасники конференції сприйняли пленарну доповідь академіка НАПН України, члена президії НАПН України, доктора фізико-математичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри загальної фізики та методики навчання фізики Українського державного університету імені М.Драгоманова Миколи Івановича Шута “Занепад фізичної освіти в Україні як проблема загальнодержавного значення”. Зокрема, наголошувалося на важливості і невідкладності розв’язання проблем, що мають загальнодержавне значення:

  • різке зменшення контингенту студентів, які навчаються за спеціальностями фізико-технічного напряму університетів;
  • забезпечення фундаментальної і прикладної інноваційно-дослідницької спрямованості освітнього процесу з фізики в педагогічних університетах як невід’ємної складової якісної професійної підготовки майбутніх учителів фізики;
  • повернення фізико-технічної освіти на гідні позиції, зокрема підвищення соціального статусу педагогічної професії, збільшення обсягу державного замовлення на відповідні спеціальності педагогічних вишів, що безпосередньо впливає на успішність соціально-економічних перетворень в країні, кадровий потенціал відповідних галузей економіки, відновлення й розвиток однієї з найважливіших природничих освітніх галузей незалежної України, загальнокультурний і світоглядний настрій у суспільстві.

Значний інтерес в учасників конференції викликала доповідь доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії Миколи Івановича Лазарєва “Поради молодим науковцям (з досвіду роботи експертної ради ВАК з педагогічних наук)”, в якій йшлося про методологічні засади та особливості підготовки дисертаційних робіт.

Актуальним проблемним питанням розвитку сучасної природничої і технологічної освіти були присвячені доповіді: доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, професору кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка В.П.Титаренко (“Створення колективних творчих проєктів старшокласниками”); доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, декана факультету економіки та управління Київського університету імені Б.Гринченка, провідного наукового співробітника Інституту цифровізації НАПН України В.В.Осадчого (“Сучасний стан використання штучного інтелекту в роботі ІТ-фахівців”); доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка Р.М.Горбатюка (“Нові реалії функціонування системи освіти України в умовах військового стану”); доктора педагогічних наук, заступника директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України М.В.Головка (“Особливості діагностики та компенсації освітніх втрат з фізики”); доктора педагогічних наук, професора, декана факультету інженерно-педагогічної освіти Уманського державного педагоігчного університету імені П.Тичини С.П.Ткачука (“Підготовка вчителя трудового навчання та технологій в умовах реформування освіти”); кандидата педагогічних наук, професора кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди Є.П.Неліна (“Особливості реалізації вимог нового державного стандарту в математичній освіті”); доктора педагогічних наук, професора кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини І.А.Ткаченко (“Інформаційна модель природничої наукової картини світу”).

Представлена у пленарних доповідях інформація стала предметом подальшого обговорення об’єднаного секційного засідання, що включав такі напрями:

  • інноваційні технології у викладанні фізико-математичних дисциплін;
  • забезпечення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти;
  • проблеми використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів.

З відповідними доповідями виступили: А.М.Андрєєв, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького національного університету; В.В.Ачкан, доктор педагогічних наук, професор кафедри математики та методики навчання математики БДПУ; І.С.Чернецький, кандидат педагогічних наук, Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Фізика», завідувач відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України»; С.Ф.Лягушин, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені О.Гончара; С.О.Подласов, старший викладач кафедри загальної фізики та моделювання фізичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І.Сікорського»; О.В.Школа, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики БДПУ.

За результатами обговорень виступів доповідачів на заключному засіданні учасниками конференції було прийнято ухвалу та акцентовано увагу на невідкладності розв’язання актуальних проблем сучасної природничої, технологічної і комп’ютерної освіти в Україні, які непокоять суспільство і педагогічну громадськість. Учасники конференції відзначили її високий науковий рівень, вдалий підбір доповідей і характер їх обговорення, загальну організацію та бажання наступного разу обов’язково зустрітися офлайн в стінах Бердянського державного педагогічного університету під мирним українським небом на березі теплого Азовського моря.

О.В.Школа

Голова організаційного комітету конференції


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print