Імплементація студентоцентрованого підходу на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

Студентоцентрований підхід до навчання (student centered approach) є новою парадигмою вищої освіти. Головна його мета –підготовка конкурентоспроможного майбутнього фахівця, який з максимальною вирогідністю отримає місце на ринку праці. Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації зазначають, що це залежить як від сукупності знань, умінь та навичок фахівця, так і від володіння підходами для вирішення виробничих ситуацій, прагнення до неперервного удосконалення та професійного розвитку.

Реалізація студентоцентрованого підходу відбувається в процесі узгодження освітянських структур та освітніх програм на різних рівнях, передбачає визначення переліку загальних та професійних компетентностей у рамках виділених предметних областей, аналіз і вироблення рекомендацій щодо підходів викладання та оцінювання. Серед основних принципів студентоцентрованого навчання на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ слід означити наступні:  зміщення акцентів від викладача і того, що викладається, до студента і того, чому його потрібно навчити; зміну стосунків між студентом та викладачем (оскільки останній виконує роль фасилітатора, відповідальність за результат навчання є спільною, а весь процес навчання обговорюється); здобувач вищої освіти сприймається як особистість з власним досвідом, особливостями, здатністю сприймати інформацію, нахилами, інтересами; студенти мають змогу конструювати своє власне наповнення через використання активних методів навчання, рефлексії; зміщення акцентів на міжпредметність у викладанні, що дозволяє досягти більш високого рівня базових знань та умінь.

Ми, студенти, маємо можливість обирати дисципліни та брати участь у коригуванні їх змісту відповідно до своїх потреб та вподобань, орієнтуючись на результат, а не на вхідні фактори. Необхідно зазначити, що процес навчання спрямований не тільки на передачу знань, а на сприяння формуванню критичного мислення.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм «Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» беруть участь у формуванні освітніх програм та їх перегляді, про що відображено в протоколах засідання кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ. Навчальна та методична робота кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації ведеться із дотриманням означених вище принципів: з їх урахуванням складаються освітньо-професійні програми за спеціальностями 014 Середня освіта (Здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Окремі аспекти реалізації студентоцентрованого підходу розглядаються у наукових дослідженнях викладачів кафедри. Втілення студеноцентрованого навчання відбувається через повагу й увагу до розмаїтості здобувачів вищої освіти та їхніх потреб, що уможливлює гнучкі навчальні траєкторії.

Здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» Олександра Корвегіна


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print