Інноваційні підходи до забезпечення якості освіти, наукових досліджень та технологічних процесів

Шановні колеги!

Раді повідомити, що завершено масштабне дослідження з якості та інновацій. Результати узагальнено у вигляді колективної монографії «Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes» за загальною редакцією Магдалени Гаврон-Лапушек (Технологічний університет, Катовіце) та Яни Сичікової (Бердянський державний педагогічний університет).

Монографія вже опублікована і розміщена на сайті видавництва Вищої технологічної школи м. Катовіце.

Наукове видання має 5 розділів, що упорядковують 150 статей майже 350 авторів, і налічує близько 1300 сторінок! Вона є логічним продовженням І Міжнародної науково-практичної конференції «Наука. Інновації. Якість», у якій взяли участь близько 300 дослідників з 12 країн світу. Метою конференції було визначення шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, сприяння інноваційному розвитку наукових знань, забезпечення якості досліджень та встановлення механізмів трансферу технологій для сталого розвитку суспільства. Монографія узагальнює основні питання, що були поставлені в ході проведення конференції та дозволяє більш детально та глибоко дослідити інноваційні процеси, технології та механізми досягнення високих показників і ефективності будь-якої діяльності.

До редакційної колегії монографії увійшли:

Міхал Еккерт – PhD, заступник декана, Технологічний університет, Катовіце

Магдалена Гаврон-Чапушек – PhD, Технологічний університет, Катовіце

Тетяна Несторенко – професор WST, кандидат економічний наук, доцент, Бердянський державний педагогічний факультет університет

Олександр Остенда – професор WST, PhD, Технологічний університет, Катовіце

Яна Сичікова – доктор технічних наук, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики, Бердянський державний педагогічний університет

Магдалена Вежбік-Стронська – Технологічний університет, Катовіце

Рецензенти:

Ігор Богданов – ректор Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор;

Геннадій Шишкін – професор кафедри фізики та методики навчання фізики БДПУ, доктор педагогічних наук, доцент

Надія Дубровіна – PhD, доцент, Школа економіки та менеджменту в державному управлінні, Братислава

Редактори та коректори:

Дмитро Піменов – старший лаборант кафедри фізики та методики навчання фізики, Бердянський державний педагогічний університет;

Вікторія Бондаренко – старший лаборант кафедри фізики та методики навчання фізики, Бердянський державний педагогічний університет.

Дизайн обкладинки – Сергій Ковачов.

Монографія присвячена визначенню інноваційних підходів до забезпечення якості освіти, наукових досліджень та технологічних процесів. Сьогодні можна говорити про те, що основою зростання та сталого розвитку є забезпечення якості продукції та послуг. Тому підвищення рівня якості та оцінювання ефективності діяльності повинні бути пріоритетними задачами організацій та підприємств. Управління якістю представляє собою динамічний процес, що розвивається і вдосконалюється у відповідності з розвитком наукової думки, методами, технологічними рішеннями і технічною підготовкою. Рушієм глобальних процесів є, без сумніву, інновації. Для конкурентоспроможності підприємств, фахівців, країн необхідним є пошук інструментів та механізмів інноваційного розвитку.

Перший розділ присвячений загальним питанням сучасного розвитку науки. Авторами висвітлено новітні досягнення у галузях наноінженерії, енергетики, екології, матеріалознавства тощо. Цей розділ дає чітке розуміння того, що наукоємні технології потребують інноваційних підходів та повинні ґрунтуватися на засадах забезпечення високої якості процесів.

У другому розділі представлено детальний огляд інструментів і механізмів сучасного інноваційного розвитку. Авторами представлено концепції інноваційного та інвестиційного розвитку, моделі формування інноваційної політики розвитку підприємств та організацій, підходи до управління організаційними змінами на основі комплексної системи показників, інструменти забезпечення якості.

Логічним продовженням цих напрацювань є практико-орієнтовані дослідження, що представлені у третьому розділі монографії. Тут зібрані сучасні погляди на інноватику в освіті та науці. Логіка досліджень забезпечена детальним опрацюванням інноваційних процесів, що стає надійним підґрунтям розвитку всіх рівнів сучасної освіти – від дошкільної освіти до освіти дорослих. Значна увага приділена новим формам організації навчального та робочого процесів. Представлено сучасні технології дистанційної, віддаленої, змішаної форм організації  навчання та праці. Також цей розділ монографії підсумовує результати досліджень комплексної теми «Проектування та розробка фізичного обладнання для навчальних закладів» (№0116U002971), що виконувалася на кафедрі фізики та методики навчання фізики БДПУ.

Четвертий розділ монографії розкриває методи та механізми забезпечення якості інноваційних продуктів і технологій у різних галузях господарства: промисловій, харчовій, аграрній, туристичній тощо. Представлено методичні, методологічні та метрологічні аспекти забезпечення і контролю якості продукції, товарів, матеріалів, процесів.

У п’ятому розділі досліджено інноваційні підходи у медичній і фармакологічній галузях. Саме ці галузі націлені на збереження здоров’я населення та високу якість життя. Однак, з оглядом на сучасну пандемію, мусимо констатувати, що вони є одними з найбільш вразливих. Тому саме медицина і фармакологія потребують підтримки для якісного протистояти сучасним викликам.

Таким чином, у монографії показано, що забезпечення якості – це необхідна умова сталого інноваційного розвитку. Інновацій потребують усі галузі наукових досліджень, сфери економічної та промислової діяльності, освіта. Наука, інновації, якість – це основні важелі та рушії розвитку суспільства. Тільки комплексний системний підхід дозволить забезпечити сталий розвиток і конкурентоспроможність на світовій арені.

Щиро дякуємо всім авторам за проведене дослідження та представлення матеріалів у монографії. Сподіваємося на плідну співпрацю.

З повагою, редакційна колегія – колектив кафедри фізики та методики навчання фізики


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print