Обговорення освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

У листопаді 2023 року на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації відбулося засідання з обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У заході взяли участь викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, стейкхолдери, здобувачі вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Метою онлайн-зустрічі став аналіз освітньо-професійної програми, пошук та обговорення актуальних шляхів та методів її вдосконалення; можливості здобувачів щодо подальшого продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Учасниками заходу було визначено, що реалізація освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» спрямована на забезпечення досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання та набуття відповідних програмних компетентностей зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Стейкхолдери наголосили на важливості формування в здобувачів вищої освіти готовності до роботи в умовах нових Державних стандартів базової середньої освіти, розвитку в майбутніх вчителів біології та основ здоров’я професійної компетентності відповідно до вимог Нової української школи, опанування ними новими стратегіями та методами навчання на засадах діяльнісного, особистісного, компетентнісного, проєктного та здоров’язбережувального підходів.

Вчителями біології та основ здоров’я закладів загальної середньої освіти було акцентовано увагу на важливості практичної підготовки як одного з важливих засобів забезпечення ефективності та якості підготовки майбутніх учителів.

Студенти висловили свої думки та побажання щодо вдосконалення освітньо-професійної програми. Шляхом анкетування було з’ясовано думку стейкхолдерів, що зміст та перелік освітніх компонентів ОПП відповідає потребами сучасного ринку праці у забезпеченні підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних вчителів.

Висловлюємо стейкхолдерам та студентам щиру вдячність за участь у вдосконаленні освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» .


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print