Проінформований – значить «озброєний»!

Що важливо знати кожному здобувачу вищої освіти?!

У листопаді гарантом освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Психологія. Практична психологія» Оленою Горецькою та куратором Вікторією Федорик було проведено ознайомлюючу онлайн-зустріч зі студентами першого курсу 12П групи спеціальності 053 Психологія. Вона проходила у форматі питання-відповідь, що дало змогу зрозуміти, якою інформацією стосовно освітньо-професійної програми та освітнього процесу загалом здобувачі освіти володіють досконало, а в яких орієнтуються недостатньо.

Так Олена Горецька більш детально ознайомила першокурсників зі структурою, змістом освітньо-професійної програми. Звернула увагу на її мету, характеристики, види програмних компетентностей і як їх формування відображено в очікуваних результатах навчання. Також було розглянуто логічну послідовність освітніх компонент: обов’язкових та вибіркових. Так як освітньо-професійна програма «Психологія. Практична психологія» орієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки, було зроблено акцент на види практики, які протягом навчання проходять здобувачі освіти, й що мають на меті набуття здобувачами професійних навичок і вмінь здійснення психологічної діяльності та самостійної науково-дослідної роботи.

Учасники освітнього процесу хоча й володіли певною інформацією щодо змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонент, проте ставили питання стосовно уточнення критеріїв успішності навчання та політики щодо дедлайнів та умов перескладання певних курсів. Тому, для забезпечення розуміння здобувачами вищої освіти змісту та організації освітнього процесу, гарант більш детально розповіла про силабуси – документ, який, перш за все, готується для здобувачів вищої освіти. Призначення якого: пояснити студентові суть і форму курсу, «правила гри», політику викладача, дедлайни, оцінювання та те, що буде результатом навчання.

Більшість питань здобувачів вищої освіти були пов’язані із графіком освітнього процесу, критеріями оцінювання, механізмом перескладання та вибору вільних дисциплін, форм підсумкової атестації. Гарантом освітньо-професійної програми були надані ґрунтовні відповіді.

Особливу увагу було приділено навігації на сайті БДПУ, кафедри психології, де можна ознайомитися з освітньо-професійною програмою, силабусами.

Отже, формування цілісного уявлення здобувачів про процес і результат професійної освіти потребує деталізації: розробки узагальненого освітнього маршруту як структурованої програми дій здобувача освіти за кожною освітньою компонентою програми на певному етапі навчання (семестр); врахування при формуванні переліку вибіркових дисциплін стану ринку праці, потреб роботодавців та запитів здобувачів вищої освіти; обговорення відповідних процедур на кафедрі та зі студентською спільнотою; постійного самоаналізу освітньо-професійної програми та тісної комунікації викладачів зі студентами.

Вікторія Федорик,

асистентка кафедри психології


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print