Наукова складова у професійному становленні майбутнього хореографа

Науковий компонент у формуванні балетмейстерської компетентності бакалаврів хореографії набуває все більшої актуальності під час фахової підготовки і розширює професійний простір, надаючи майбутньому фахівцю можливість бути більш конкурентоспроможним на ринку праці. Здобувачі вищої освіти 2 курсу спеціальності 024 Хореографія набули першого досвіду написання та захисту курсових робіт з ОК «Мистецтво балетмейстера». Керівники курсових робіт викладачі кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Олена Мартиненко, Руслан Павленко і Дмитро Ільїн мають науковий і балетмейстерський досвід роботи і викладають дисципліну «Мистецтво балетмейстера» на різних курсах.

Модератором публічного захисту курсових робіт виступив Руслан Павленко, який чітко дотримувався регламенту відповідно до правил захисту, прописаних у методичних рекомендаціях. Тематика робіт була різноманітною, що окреслювало коло наукових інтересів здобувачів вищої освіти. Під час виступу студенти мали змогу продемонструвати зміст курсової роботи за допомогою підготовленої презентації. Оцінювання захисту курсової роботи (30 балів) відбувалося членами комісії у загальному чаті, що говорить про відкритість і надає більшої об’єктивності під час оцінювання керівником роботи студента https://youtu.be/NOHjRhnQo6c .

Не зважаючи на те, що деякі студенти 2 курсу вже мають досвід написання наукових тез і виступів на наукових конференціях, вони відзначили важливість написання курсової роботи як потужної наукової праці і окреслили певні труднощі: пошук літератури; складнощі в аналізі іноземних джерел через недостатність знань мови; позбавлення тексту реферативного стилю написання; коректне формулювання наукового апарату та висновків. 

Перші кроки в науковій сфері майбутніх хореографів були достатньо впевненими та результативними. Сподіваємося, що це стане запорукою подальшого інтересу студентів до наукової діяльності, результатами якої стануть наукові публікації, виступи на наукових конференціях, коректне трактування тем історичного та національного спрямування в балетмейстерських працях тощо. І загалом підвищить імідж Бердянського державного педагогічного університету як закладу вищої освіти, який готує професійних фахівців.

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print