Цікава та креативна виробнича практика майбутніх учителів основ здоров’я, вчителів-реабілітологів

У системі професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» виробнича практика зі спеціальності є важливою сходинкою у набутті професійних умінь та навичок роботи майбутніх учителів у закладі загальної середньої освіти. Практика є багатоскладовим, комплексним і складним процесом професійної підготовки майбутніх фахівців. Проходження практики здійснювалося в закладах середньої освіти, зокрема на базі Бердянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» № 1 «Мрія».

Метою виробничої практики зі спеціальності було: оволодіння вміннями спостерігати та аналізувати освітній процес, узагальнювати та систематизувати педагогічний досвід; оволодіння практичними навичками підготовки та проведення навчальної і виховної роботи; поглиблення та закріплення здобутих теоретичних знань, удосконалення фахових умінь та навичок; оволодіння уміннями та навичками проводити освітню роботу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів; підвищення мотивації до вивчення психолого-педагогічних та фахових дисциплін; розвиток і зміцнення любові до педагогічної професії.

Використання сучасних дистанційних технології (Skype, Viber, Zoom тощо) під час практики було альтернативою реалізації означених цілей, що дозволило студентам підтримати двобічний зв’язок як з викладачами кафедри біології, основ здоров’я та фізичної реабілітації БДПУ (професором Світланою Хатунцевою, доцентом Світланою Карою), так і з вчителями закладу середньої освіти (Людмилою Пилипенко, Вікторією Пелагейченко, Вікторією Щербиною) за допомогою дистанційних технологій. Результативність діяльності здобувачів вищої освіти під час практики залежала від злагодженої взаємодії всіх керівників та їхніх умінь ефективно керувати роботою студентів.

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) напередодні практики вчителем біології та основ здоров’я вищої категорії закладу середньої освіти Людмилою Пилипенко проведено майстер-клас на тему «Актуальні питання викладання біології та основ здоров’я», на якому зосереджено увагу на сучасних формах, методах та прийомах організації викладацької діяльності у закладах середньої освіти. Тож така організація сприяла реалізації змісту та завдань програми практики та набуття здобувачами освітньо-професійної програми відповідних програмних компетентностей.

Під час практики здобувачі освітньо-професійної програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» вивчали теми і розділи навчальних програм з фахових дисциплін; спостерігали та аналізували навчальні заняття з біології та основ здоров’я, виховну роботу вчителів; оволодівали методикою і технологією проведення навчальних занять зі спеціальності, вміннями і навичками підготовки та проведення виховних заходів валео-гігієнічного змісту, зокрема: бесід та інструктажів з безпеки життєдіяльності), заходів із застосуванням здоров’язбережувальних технологій (фізкультхвилинок, оздоровчих гімнастик для очей тощо).

Здійснюючи в online-режимі повсякденні контакти з практикантами, керівники практики кафедри біології, основ здоров’я та фізичної реабілітації БДПУ спрямовували та коригували практичну діяль­ність. Керівник практики закладу загальної середньої освіти вчитель біології та основ здоров’я Людмила Пилипенко консультувала студентів з питань організації дистанційного освітнього процесу, допомагала у плануванні уроків і виховних заходів. Така повсякденна практична допомога сприяла виникненню між учасниками освітнього процесу атмосфери доброзичливого співробітництва, а також забезпечила формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей та досягненню ними успішних програмних результатів.

Наведемо приклади відгуків здобувачів вищої освіти освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» про виробничу практику:

Северіна Альона: «Під час виробничої практики я здобула цінний досвід, поглибила та закріпила знання, отримані раніше».

Бушко Станіслав: «Для мене важливим досвідом стало вміння точно і доступно доносити інформацію дітям».

Лобода Денис: «Практика дала можливість здобути досвід не тільки практичного втілення фахових знань, вмінь та навичок, а й формуванню вмілості, вправності та готовності використовувати нові можливості роботи в освітньому середовищі під час проведення навчально-виховних заходів в дистанційному режимі».

Кравець Катерина: «Ця практика була для мене дуже корисна, тому що вона сприяла закріпленню інтересу до професії. Практика у дистанційному режиміце незвичайно, але реально, цікаво та креативно».

Відгуки вчителів-керівників практики Бердянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» № 1 «Мрія» про виробничу практикуздобувачіввищої освіти освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація»:

Пилипенко Людмила (вчитель біології та основ здоров’я): «Під час виробничої практики здобувачівищої освіти освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» показали високий рівень теоретичної, методичної та практичної підготовки, проявляли самостійність та сумлінне ставлення до роботи. Уважно і старанно переймали досвід роботи, цікавились методичною та науковою літературою, займались самоосвітою та самовдосконаленням».

Пелагейченко Вікторія (класний керівник 7 класу): «Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) добре володіють сучасними методами навчання. Проведені у період практики заходи були продуманими, цікавими, досягали поставленої мети».

Щербина Вікторія (класний керівник 6 класу): «Здобувачівищої освіти освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» володіють вміннями і навичками підготовки та проведення виховних заходів валео-гігієнічного змісту (бесід та інструктажів з безпеки життєдіяльності, ЗСЖ), заходів із застосуванням здоров’язбережувальних технологій.

Десятник Валерія, здобувачка вищої освіти

освітньої програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація»

факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини

Бердянського державного педагогічного університету

Світлини Романа Костромицького та з архіву втора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print